شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

معاونت خدمات شهری

نام و نام خانوادگی : مجيد حاتم پور
سمت : معاونت خدمات شهری


معاونت خدمات شهری

شرح وظایف
- مطالعه و بررسی زمینه های مختلف به منظور ارائه خدمات و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای تامین رفاه شهروندان
- انجام بررسیهای اجتماعی ضروری برای تعیین اماکن مناسب جهت احداث میادین عمومی
- کنترل فعالیتهای و برنامه های اجرائی آتشنشانی و خدمات ایمنی جهت ارتقاء سطح آموزش و مهارت کادر مربوطه
- مراقبت در بهبود و انتظام مربوط به امور کشتارگاه
- نظارت در مراقبت بر امور مربوط به حمل و دفن بهداشتی زباله و نخاله و نظافت شهر و صدور دستورات لازم به مسئولین مربوطه
- رسیدگی و مراقبت در بهبود انتظام امور مربوط به اداره موتوری و تعمیرات
- نظارت بر حفظ و نگهداری فضای سبز موجود شهر و بررسی طرحهای توسعه فضای سبز شهر
- نظارت بر امور حمل و نقل ترافیک شهر و ارائه راه حلهای اصلاحی
- نظارت بر امر زیبا سازی و تاسیسات شهر و حفظ و نگهداری آنها
- نظارت بر حسن انجام امور مربوطه به متوفیات شهر وگورستان و غسالخانه
- شرکت در کمیسونهای مربوطه به پیشگیری از بروز خطرات و حوادث سوانح غیر مترقبه