شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

درباره شهرستان

شهرستان الیگودرز دارای سه بخش:مرکزی،بشارت و ززوماهرو است که هر کدام از این بخشها خود شامل دهستانهایی است و هر دهستان مشتمل بر چندین روستا (به مرکزیت آن دهستان)

در ابتدا به

1- دهستانهای بخش مرکزی الیگودرز اشاره می کنیم:

1- الیگودرز

2- پاچه لک شرقی:

در این دهستان روستاهای اردودر-باوکی-برناباد-چقاطرم-حاجی آباد-ده سفید کانسرخ-ده نصیر-دهنو عبدالوند-سنج-سور-شریف آباد-طاسهل-عالی محمود-قلعه بردی-مالاشور-ملک آباد-کانسرخ-کشکک-کلک و کندرچه قرار دارد.

3- بربرود شرقی:

این دهستان شامل روستاهای آبباریک سفلی،آبباریک علیا،ازنا مهلمک،اسماهور سفلی،اسماهور علیا،بادباد،بهرام آباد،جوز،چمن سلطان،دوزان،رکن آباد،سنگ سفید،شمس آباد،عسگران،قلعه خلیله،قلعه عبدالرضا،گایکان،گندمینه، مغانک سفلی و مغانک علیا است.

4- بربرود غربی:

دهستان بربرود غربی دارای روستاهایی به قرار ذیل است:

آبباریک-انوج-ایونده-برم-پیردزگاه-تیران-جهانخوش-جوشان-چرباس-چشمه پر-چشمه مروارید-چغاگرگ-حاجی آباد-حوزیان-خان آباد-خلیل آباد-خمستان-خیرآباد-داریچه-دم کمر بسحاق-ده جانی-ده سلمان-دهله-دهله صوفیان-دهنو آلیگر-دهنو خواجه شکراله-ززم-سنگ سفید-شاپورآباد-شریف آباد-شمس آباد-شهریار-صالح صغیر-علی آباد-فیروزآباد-فیقان-قاسم آباد-قشلاق علیا-قلعه پیری-گلبهار اتابکی-گلبهار احمدآباد-گلبهار سفلی-گلبهار شیخ میری-گلبهار عباس آباد-گلبهار علیا-گلبهار محمدباقری-گلبهار یوسف آباد-گله وند-گوران-مشکک-همایی-کاظم آباد-کهریزسرخ-کیچه- کهورز سفلی- کهورز علیا

5-خمه

دهستان خمه دارای روستاهای حاجی آباد درویش-خاکباد-خمه سفلی-خمه علیا-خورهه-دره حیدر-ده سفید درویش- سفید قبا-عباس آباد-گوره چی-گل زرد-محمودآباد شهاب-مزرعه آباد-مزرعه غلامحسین-مزرعه گنجی-موشله-میرونده کزنار-کندر

6- فرسش:

دهستان فرسش مشتمل بر روستاهای ایوج،ده گاه دارسفید،زرشک دارسفید،فرسش،فهره،قره خان،گل گله،هما، هوه،کمری دارسفید است.

2- دهستانهای بخش بشارت

بخش بشارت الیگودرز دارای سه دهستان پیشکوه ذلقی،ذلقی شرقی و ذلقی غربی است که به ترتیب به هرکدام از روستاهای زیر مجموعه آنها اشاره می کنیم:

1-پیشکوه ذلقی:

این دهستان شامل روستاهای آب گرمک سفلی،آب گرمک علیا،ارجنک،اسلام آباد(شاه آباد)،باغ لطفیان،بدرآباد، بیشه خزان،جوزبر،چال چنار،چال قلعه،چقا وقفی،حاج اسماعیل،حرآباد سفلی،حرآباد علیا،حسن آباد درمنی،خاکبتیه، خرسیون،دره بید نورعلی،دره دایی،دره ماهی سفلی،دره ماهی علیا،درکول،ده سید،ده برزو،دهگاه،سرکول،سیبک، سکانه،عباس برفی،قلعه پاچه،قلیان،گشان،گله بردر،گیلان،مسگری،ملک آلوس،ناصرآباد کرکبود،نخودکار درمنی، هندیله،کاکلستان،کاکلستان برآفتاب و کیزان دره است.

2- ذلقی شرقی:

دهستان ذلقی شرقی شامل روستاهای:

ایرمان،بردشمشیر،بیشه،پاخیمه گاه،پنبه کار،پندکی،تبره،تلون گرد،تنگ کوره سفلی،تنگ کوره علیا،توت رهگانی،توت رودآب،تیتکان،تیندر،جیرگاه،چارکی،چالگز،چاله پره،دراشگفت،دره تاریک،دره لیر،دستگرد،ده شاهی،ده نو،دور کبالا، دور کقلندران،دیزآباد،ساراباد برآفتاب،ساراباد سفلی،سرچات،سرقلعه سفلی،سرقلعه علیا،شاروند،قلعه بزنوید، گرداب، گله موه،گنداب،مبارک آباد،محسنی،محمدآباد،مره،ملیا،موچرلا،هستک،هفتخوانی،وارک،کیش بزنوید، و کیش گله بید است.

3- ذلقی غربی:

این دهستان شامل روستاهای ذیل است:

آب گزک،آب کاسه،آب کلاه،احمدحسن،الون عباسی،امامزاده محمدبن حسن(ع)،ایلرد،پرچل،پروازه،پز سفلی،پز علیا، پز وسطی،پس دز،پشت بیشه،پل چی،تله رزه،تنگ تاف،جنگل پلند،چالشیر،چال طلا،چلان،چیتی،خورخفت،داودک، دره چین،دم دم،ده مورت،رادز،رزگه،رضایی،سرآستانه،سرچات داودک،سه پلان،سوزر،سوی،سید حسن،عباسی، فیلا، فیل بوستان،گزستان،گله گله،گله کور،گلی کرت،گوشه،لیرپیری،لیروک،مودل،میانروبه،نی بدر،کرت،کل گاه،کولیرمه.

3-دهستانهای بخش ززوماهرو:

این بخش شامل سه دهستان زز شرقی،زز غربی و ماهرو است

1- زز شرقی:

این دهستان شامل روستاهای ذیل است:

آب رحمت،آبسرده،آب گرمک،احار،آذروند،بن تنگ،بنگ،بهارکار،پرپیش،پیرامام،تاوبر،تیرنان،جله،چال اشکوه،چال گرد، چالگرد کشت ورزه،چکان حسین آباد،خدادادکش سفلی،خدادادکش علیا،خیرآباد،درخت چمن،دره تاریک،دره چه، دستگرد،دشت خانی،دل سوران،ده پره کشت ورزه جعفرقلی،ده سید کشت ورزه،ده صیدال کشت ورزه،دهقادی، ده محمدحسین،رشیدآباد،رشکان،رضودر،زیبا،سربیشه،سرقلعه،سرلک،سرمیدان،سری کوه،سری کوه امیدعلی، سرکول،سه سوک،سیرزار،سیلاو،شاهرود،شاه مکان،شاه مکان صفر،شول آباد سفلی،شول آباد علیا، شیخ داود خونی،شیخان سفلی،علی آباد،فیروزآباد،قادیان،گاوسر،گل سفید،گله یار،گلی چاس،لیرحسین چلی،مادیان مرده، مواره،موس،می کوش کان،نجف آباد،نصرآباد،وزمستان، نمک کشت ورزه،کاداود،کازنو،کدیور،کونگره و کیگوران

2- زز غربی:

این دهستان شامل روستاهای:

احمدآباد زیر راه،اردسی،اسلام آباد محمدحسین،بردفاتح،برزه،بنه واریعقوب،تونا،چل غرو،حیه،درازی،درچه،دره دنگ،دره کول،ده یارعلی،سرتنگ برزه،سرتنگ لشکریه سفلی،سرتنگ لشکریه علیا،سرقلعه،قلعه نر،لانه شاهی، میسون،نریمان،نسارابراهیم،وزمستان و کمرگپ

3- ماهرو:

این دهستان مشتمل بر روستاهای:

آب گرمک سفلی،آب گرمک علیا،بربر مرگسر،پاسفیدانه،پای طاف،پنبه کار،پنیکستان،پوچکک،تل چوله،تنگ چنار، جاگیرآباد، چال اسماعیل کول چنگر،چال آسیاب کول چنگر،چال نامدار کول چنگر،چل گاپون،چلکه،حاجی آباد،دپه، درپیرعباس،درج،دره لیر تلاب،درکول،دمرکول چنگر،دورک،دیگه،ردوه،ریزی کول چنگر ،زیر راه امیرقلی،سرتنگ علی مراد،سرتنگ ماهی،سرد،سرقلعه،سرکونه تلاب،سنگر ماهرو،سه ران بالا،سه ران پایین،شیخ ویر،شیون، صفرآباد،علی آباد،فرنگه،گرم تلاب،گوشه چال بزرگ،ماهی،مرگسر،مورت،مولیش،نیلگه،دره زردکول چنگر،کادوه،کاول ده،کرک زار کول چنگر،کیگه سفلی و کیگه علیا است.