شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

معرفی اعضا شورا

 

 رسول بهمني

تاریخ تولد :1350

 مدرک تحصیلی :كارشناس ارشد

سمت : رييس كميسيون خدمات و فضاي سبز

تعداد دوره عضویت : یک دوره

   محمد ميرزايي

تاریخ تولد  : 1362

مدرک تحصیلی :كارشناس ارشد

سمت : رييس كميسيون برنامه و بودجه

تعداد دوره عضویت: یک دوره

 

حبيب جمشيدي

تاریخ تولد:1353

مدرک تحصیلی :كارشناسي

سمت : مسئول كميسيون سرمايه گذاري و ورزش

تعداد دوره عضویت : یک دوره

 

زينب كوشاري

تاریخ تولد :1362

مدرک تحصیلی : كارشناسي

سمت : عضو شورای اسلامی شهر

تعداد دوره عضویت : دو دوره

 

 

ابوذر رحيمي

تاریخ تولد : 1368

مدرک تحصیلی :كارشناس ارشد

سمت : عضو شورای اسلامی شهر

تعداد دوره عضویت :  یک دوره

 

 

محمد پايمرد

تاریخ تولد :1350

مدرک تحصیلی : كارشناسي

سمت :رئيس شورای اسلامی شهر

تعداد دوره عضویت : یک دوره

 

محسن شاهمنصوري

تاریخ تولد :1359

مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد

سمت : مسئول كميسيون عمران و شهرسازي

تعداد دوره عضویت : یک دوره