شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تغییر کاربری

 

مسئول واحد: غلام قلیان        متولد : 1350 .... آخرین مدرک تحصیلی:  لیسانس حقوق

 

سابقه : 16 سال   

  مسئولیتهای محول شده : 

مسئول واحد توافقات تغییر کاربری

 پلیس ساختمان

کارشناس رسیدگی به تخلفات ساختمانی ارسالی از ستاد ممیزی

کارشناس ماده 100

کارشناس واحد تغیر کاربری

.