شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

درباره شهر


شهرستان اليگودرز يكي از شهرستان‌هاي استان لرستان است كه از شمال به شهرستان خمين (استان مركزی) ازنا و دورود، از خاور به فريدن و فريدون شهر (استان اصفهان)، از جنوب خاوری به فارسان (استان چهار محال و بختياری)، از جنوب به دزفول (استان خوزستان) و از باختر به خرم آباد محدود است. يش از تشکيل شهر فعلی اليگودرز، شهری با همين نام، در محل كنونی آن وجود داشته‌است که مردم آن مذهب علوی (شيعه‌قديم ) داشته‌اند و قزلباشان و درويشان آن ها در خانقاهی که مرکز تعليمات دينی شهر بوده؛ پرورش می‌يافته‌اند. شاه اسماعيل صفوی در يكی از سفرهای خود از اين خانقاه ديدن كرده است. اين شهر که بقايايی از آن از قبيل آجرهای مكعب مستطيل و ظروف سفالی و فلزی (در قرن هفتم هجری) در کوه ها و و تپه های اليگودرز به دست آمده است، به دلايل نامعلومی از بين رفت. عامل اصلی تشکيل هسته اوليه شهر اليگودرز، وجود رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها بوده است. عامل ديگر برای ايجاد و گسترش اين شهر، موقعيت ارتباطی آن بوده است؛ به گونه ای که يكی از راه های مهم اصفهان به باختر كشور از فريدن، اليگودرز، گاپله و بروجرد می گذشت.درنهايت متصل شدن نواحی بختياری به فلات مركزی ايران (اراك، خمين، گلپايگان و خوانسار) نيز، توسط اين منطقه بر اهميت شهر اليگودرز افزوده است .
مركز شهرستان اليگودرز از نظر جغرافيايی در 49 درجه و 41 دقيقه درازای خاوری و 33 درجه و 23 دقيقه پهنای شمالی و ارتفاع 1980 متری از سطح دريا قرار دارد. اليگودرز در 135 كيلومتری خرم آباد - مركز استان لرستان - قراردارد. آب و هوای آن معتدل و بارندگی شهر به طور متوسط 270 ميلي‌متر در سال است. مسيرهاي دسترسي به اين منطقه عبارتند از : 
ـ جاده درجه يك به سوی جنوب خاوری اليگودرز ـ داران به درازای 95 كيلومتر و اليگودرز به اصفهان به درازای 233 کيلومتر 
ـ راه اليگودرز ـ دورود به سوی شمال باختری به درازای 60 كيلومتر و 79 كيلومتر تا دوراهی خرم آباد ـ بروجرد . 
ـ راه اليگودرز ـ خمين به درازای 52 كيلومتر .
اساس اقتصاد شهرستان اليگودرز را كشاورزي و دامداري تشكيل مي‌دهد. اقتصاد اليگودرز بيش تر بر پايه كشاورزی استوار است، تا جايی که باغ های ميوه و تاكستان‌ها، شهر را در ميان گرفته اند. آب مورد نياز برای كشاورزی و باغ‌داری از چشمه ها و كاريزها و چاه های ژرف شهر فراهم می شود. محصولات كشاورزی شهر عبارتند از: گندم، جو، انگور، بنشن، سيب زمينی، سويا و علوفه که از اين محصولات گندم، جو و لوبيا صادر می شوند. پرورش گوسفند، بز و گاو و توليد فراورده های دامی، به خصوص لبنيات از ديگر مشاغل اهالی اليگودرز به شمار می آيد. پرورش طيور نيز به صورت سنتی و صنعتی در اين شهرستان رواج دارد. معادن سنگ های مرمريت و چينی اين شهر به مرحله بهره برداری رسيده و محصولات معدنی آن جزو صادرات اين شهر به حساب می آيد .