شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

واحد مشاركت و سرمايه گذاري

نام نام خانوادگي:محمود ملكي                  

 مدرك:كارشناسي ارشدعمران

سابقه:15سال

 

شرح وظايف:


- شناسائی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری شهرداری الیگودرز و اطلاع رسانی ومعرفی آنها
- تهیه طرح ها و پکیج های سرمایه گذاری با کمک استفاده از توان تخصصی شهرداری و در صورت
نیاز استفاده از خدمات مشاور
- تشکیل جلسات کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری و هیات عالی سرمایه گذاری
- پیگیری انواع فراخوان عمومی ، محدود و ترک تشریفات طرح های سرمایه گذاری برابر شیوه نامه
- .ایجاد و مدیریت سیستمی که بواسطه آن بتوان با سرمایه های خارج از شهرداری ( اعم از سرمایه
های مادی و معنوی ، داخلی و خارجی ، دولتی و تعاونی و بخش خصوصی ) نسبت به اجرای طرح
های شهرداری و شهری اقدام نمود.
- فراهم آوردن زمينه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری و اشاعه
فرهنگ مشاركت در توسعه شهر و فرهنگ شهرنشيني.
- ایجاد اطمینان و امنيت براي سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌ ها.
- بکارگیری و بهره مندی از افکار ، اندیشه ها و سرمایه های اشخاص حقيقي و حقوقي در امر سرمايه
گذاري و درآمدهای پایدار .
- شفاف سازی ، تسهيل و روان سازي فعالیتهای مربوط به امور سرمایه‌گذاری و مشاركت‌ و کاهش
تصدی گری شهرداری.
- اعمال مدیریت راهبردی و هدفمند در امر سرمایه‌گذاری و مشاركت‌.
- فراهم آوردن الگوي كارآمد در تامين منابع مالي پايدار براي شهرداري.
- تلاش جهت افزايش سرانه هاي عمومي و خدماتي از طريق سرمايه گذاري و مشاركت .
- ايجاد اعتدال در توزيع خدمات از طريق سرمايه گذاري و مشاركت در راستاي رشد و توسعه متوازن
شهر.
- استقرار نظام يكپارچه و سامان یافته امور سرمایه‌گذاری و مشاركت.
- تهیه بسته مشاركتي برای پروژه های سرمایه‌گذاری حاوی اطلاعات اولیه فني و اقتصادي فرصتهای
سرمایه گذاری و اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذار از طریق مشاور یا کارشناسان مجموعه شهرداری
.
- اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري و پیگیری رفع موانع اداري براي تسريع در
اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركتي و پيگيري كليه تعهداتي كه شهرداري مطابق با قرارداد بعهده
گرفته است .
- ایجاد زمینه و بستر مناسب برای ترغيب و تشويق سرمایه گذاری و تدوین بسته های تشویقی برای
سرمایه گذاران با تصویب هیات عالی .
- ايجاد هماهنگي با مناطق و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و واحدهاي تابعه شهرداري در امور
سرمایه گذاری.
- ابلاغ مصوبات هيات عالی و کارگروه کارشناسی وپی‌گیری نحوه اجرای آنها.
-تهیه گزارش های دوره ای سه ماهه از روند امور سرمايه‌گذاري شهرداري شامل اقدامات ، فرصت ها،
تهدیدهاو آسیب شناسی و ارائه آن به شهردار.
- انجام بازاريابي براي جذب سرمايه گذاران و معرفي طرحها و فرصت های و پتانسیل ها.
-اخذ گزارش عملكرد امور سرمايه‌گذاري از کارگروه ، مناطق و واحدهای تابع شهرداري.
- برگزاري یا حضور در همايش ها و نمايشگاههاي ملي و بين المللي در داخل و خارج از كشور در
راستاي بازاريابي پروژه هاي سرمايه گذاري .
- انتشار فراخوان براساس مجوز هئيت عالي سرمايه گذاري و برگزاری فرآیند آن.
- استفاده از آخرين متدها و روش هاي اطلاع رساني جهت معرفي فرصتها و پروژه هاي سرمايه گذاري .
- آموزش و پژوهش و مطالعات در حوزه فرمولاسيون ، فرآيندها و فرهنگ سازي سرمایه گذاری.
- نظارت بر عملکرد کارگروه کارشناسی ، کارگروه نظارت یا مهندسین مشاورین ، هیات ارزیابی و هیات
حل اختلاف .