شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

 

 

 

               رسول بهمنی            

 

مسئولیتها         مدیر عامل سازمان سیما ،منظر وفضای سبز