شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

درآمد

 

مسئول درآمدهای عمومی

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادکی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

 عباس

گودرزی

 

 

 

 

مسئولیتهای محول شده تا کنون

1

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه: (حداکثر ده مورد )

 

  • نظارت بر عملكرد كميسيون هاي شهرداري يا مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمد هاي مرتبط با شهرداري.
  • ارائه راهكارهاي اجرايي و كاربردي در خصوص وصول هر يك از كدهاي درآمدي
  • شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند
  • نظارت بر وصول عوارض اماكن عمومي و واحدهای درآمدی
  • تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات اداره مربوطه به مديريت
  • انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد
  • برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمدي
  • اقدام لازم به منظور تهيه دفترچه عوارض محلي
  • برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمد و عوارض شهرداري
  • نظارت برجذب وصول عوارض و درآمد هاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آن ها