شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

امور مالی

 

 

مسئول واحد :حشمت اله ترابی

 

 متولد: 1346    مدرک: کارشناسی      سابقه : 20 سال

 

مسئولیتهای محول شده:

 

مسئول