شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

سازمان بهسازی و نوسازی

 

 

سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری
نام و نام خانوادگی مدیر عامل :  مهندس محمد لطفي ميانجايي


شرح وظایف سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری

· تولید علم و انجام پژوهش های راهبردی و کاربردی
· تهیه برنامه ها، طرح ها و پژوهش در امر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده
· تعریف پایلوت های مرتبط با برنامه ها، طرح ها و پژوهش ها
· ایجاد و توسعه زیرساخت های بهسازی و نوسازی
· به روز رسانی اطلاعات حوزه بهسازی و نوسازی
· تهیه و پیگیری تصویب و ابلاغ طرح های شهرسازی و معماری
· اصلاح طرح های موجود نوسازی بافت ها و ابنیه
·راهبری و نظارت بر مدیران طرح و مجریان و سایر واحد های مرتبط در حوزه طرح و اجرا