شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

کمیسیون ماده 77

 

مسئولیت :دبیر کمیسیون ماده77

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

 محمد رضا

 دبیری

1358

 لیسانس

19

 

مسئولیت های محول شده تا کنون:

 

 کارمند املاک--مسئول --کارمند امور قرار دادها ---کارمند حسابداری-- مسئول امور مالی-- کارمند درآمد -مسول کسب وپیشه -دبیر کمیسیون ماده 5 و ماده 77

 

معاونت درآمدهای عمومی -مسیول اجرائیات -مسئول خدمات شهری -دبیر کمیسیون ماده 55