شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

کنترل ونظارت

[

 

 

مسئولیت : مسئول واحد نظارت                        (مهندسین یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت)

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادکی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری 

 

 

 

          

مسئولیتهای محول شده تا کنون :

مسوول توافقات و تغییر کاربری ، کارشناس واحد ساختمان، کارشناس واحد نظارت

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه: (حداکثر ده مورد )

  1. ارائه خدمات به مهندسین از طریق کنترل سهمیه های طراحی معماری ، نظارت معماری ، نظارت سازه ، طراحی تاسیسات برقی ، نظارت تاسیسات برقی ، طراحی تاسیسات مکانیکی ، نظارت تاسیسات مکانیکی
  2. تشکیل پرونده جهت مهندسین حقیقی و حقوقی متقاضی ارائه خدمات مهندسی
  3. کنترل صلاحیت و ظرفیت اشتغال مهندسین بر اساس مندرجات پروانه اشتغال آنها
  4. صدور اخطاریه به مهندسین متخلف از مقررات و مسدود نمودن سهمیه در صورت احراز تخلف                       
  5. ارائه گزارشات عملکرد مهندسین
  6. ارائه انواع آمار و گزارشات عملکرد مهندسین به مراجع ذیربط
  7. بررسی ، تایید و کنترل نقشه های ارائه شده ساختمانی به شهرداری
  8. نظارت بر عملکرد مهندسین
  9. نظارت بر ساخت و سازهای احداثی دارای پروانه ساختمانی و مهندس ناظر
  10. همکاری با کمیته ماده 35 (نظارت عالیه) بر ساخت و سازهای استان .

جهت مشاهده مطالب مربوط به واحد نظارت بر روی این متن کلیک نمایید