شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

واحد حفاریها

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

متولد

مدرک تحصیلی

سابقه

 

رحیم   حبیبی زاده

 1352

کارشناسی ارشد معماری

           28

 

سوابق کاری :

  • مسئول امور مطالبات شهرداری
  •  محاسب نوسازی
  • مسئول حفاریهای شهرداری
  • مسئول پیشه وران
  • مسئول ستاد ممیزی
  • مسئول وصول چک های معوق و روز شهرداری و اجرائیات ثبت اسناد
  • مسئول ترمینال مسافربری

شرح وظایف:
هماهنگی حفاریهای معابر – هماهنگی ادارات تأسیساتی با شهرداری و بالعکس توسط واحد هماهنگی و نماینده کمیسیون .
بررسی خسارتهای وارده از ادارات تأسیساتی به حوزه های شهرداری و بالعکس از حوزه ها به ادارات مذکور و مشخص نمودن علل آن توسط نماینده کمیسیون .
صدور مجوزات حفاری انشعابات بعد از استعلامهای لازم از شهرسازی مناطق و اداره جهاد کشاورزی توسط واحد صدور انشعابات بازدید و کنترل پرونده های متقاضیان از نظر اصول شهرسازی و کنترل تخلفات انجام گرفته و کنترل پرداخت جرائم آن توسط کارشناس شهرسازی کمیسیون .
صدور مجوز حفاری شبکه پس از استعلام از شهرسازی مناطق و جهاد کشاورزی و پس از هماهنگی کامل با ادرات تأ سیساتی و راهنمائی و رانندگی و معاونت ترافیک و خدمات فنی (صورتجلسه کتبی) و پس از پرداخت وجه مجوز یا تعهد مالی معتبر توسط واحد صدور شبکه .
حراست از کلیه معابر شهری و فضا های سبز اطراف معابر و جلو گیری از هر گونه حفاری بدون مجوز یا هماهنگی قبلی توسط واحد گشت .
کنترل مجوز های صادره و فاکسهای ارسالی از ادارات جهت هماهنگی و انجام حفاری طبق اصول فنی توسط واحد گشت.
نظارت و کنترل ترمیم کلیه حفاریهای ادرات و واحدهای شهرداری بر طبق موازین کمیسیون توسط واحد نظارت و کارشناس فنی .
انجام ترمیم ترانشه های شرکت گاز و اداره برق طبق اصول فنی توسط پیمانکار کمیسیون ( البته با نظارت کامل کارشناس فنی ) .
تشکیل جلسات و بحث و بررسی حسابهای فی مابین ادارات و شهرداری و تهاتر های لازم با هماهنگی شهردارمحترم توسط مدیر کمیسیون حفاریها .
تشکیل جلسات کمیسیون و بحث و بررسی موارد حفاری شهری و تنظیم و تصویب مصوبات کمیسیون حفاری شهر با ریاست کمیسیون (شهردار محترم) و اعضای اصلی و مدعوین مد نظر ریاست محترم کمیسیون ف توسط دبیر کمیسیون حفاریها .