شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

نوسازی

 

 

 

مسئولیت : مسئول واحد نوسازی

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادکی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

 بهزاد  توکلی  

 

  

مسئولیتهای محول شده تا کنون :

مسئول امور اداری و کارگزینی –درآمد-کسب وپیشه--تغییر کاربری- حفاریها

مسئول نوسازی

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه: (حداکثر ده مورد )

  1. وصول درآمد نوسازی شهرداری و صدور دستورالعملهای لازم
  2. تهیه شناسنامه املاک شهرداری و راهنمایی صدور دستورالعمل لازم به سرپرست درآمد نوسازی ارزیابی مجدد املاک در سر رسید مقرر در قانون نوسازی
  3. بررسی علل نوسانات در نتایج حاصله از وصول نوسازی و تنظیم گزارش ر این زمینه
  4. ارایه طرحها و روشهای مطلوب جهت پیشبرد امور در وصول درآمد نوسازی
  5. اظهار نظر در خصوص مشکلات و معضلات درآمد نوسازی شهرداری
  6. راهنمایی و آموزش مامورین درآمد نسازی در بکار بدن دستورالعملها و روشهای جدید
  7. رسیدگی به اعتراضات مودیان و تشکیل کمیسیونهای مندرج در قانون نوسازی در مواقع لازم
  8. پیگیری عملیات وصول عوارض نوسازی و همکاری با اداره اجرائیات و کنترل و نظارت به منظور صدور اجرائیه های لازم جهت مستنکفین از پرداخت درآمد نوسازی
  9. انجام سایر امور مشابه و دستورائیکه از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد .