شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آتش نشانی

 

نام و نام خانوادگی : رسول بهمنی                    

       متولد           1350  صادره : الیگودرز

میزان تحصیلات :  کارشناس ارشد  برنامه ریزی شهری                     سابقه ..20 سال

سوابق : مسئول سازمان سیما ، منظر وفضای سبز -- معاونت خدمات شهری ----سرپرست شهرداری >>>>.....

وظایف :

  1. آماده کردن پرسنل و وسایل برای ماموریتهای اطفاء حریق و امداد و نجات و تعیین برنامه کشیک واحدهای آتش نشانی .
  2. اعزام واحدهای آتش نشانی و اداد به محل حادثه جهت اطفاء حریق
  3. نظارت بر کار واحدهاب آتش نشانی در حین اجرای عملیات اطفاء حریق یا امداد و نجات
  4. بررسی و برآورد درخواست تجهیزات اطفاء حریق و سایر وسایل ایمنی
  5. انجام بازرسیها و تشخیص نواقص ایمنی اماکن
  6. حفظ و نگهداری کلیه سوابق و پرونده های مربوطه
  7. تشکیل کلاسهای آموزشی جهت پرسنل معرفی شده از کلیه کارخانجات – اماکن عمومی شهر و نیز ارائه آگاههای لازم جهت مقابله با آتش سوزی و سوانح مختلف به کلیه  شهروندان به طریق مقتضی و ممکن
  8. شرکت در کمیسیونهای خاص بازدید ایمنی اماکن و ارائه گزارش در خصوص برطرف کردن نواقص یه سازمنها و مراجع ذیربط .
  9. مراقبت و بازدید از انجام عملیات اطفاءحریق و عملیات امداد و نجات و سایر حوادث و راهنمایی سرپرستان ایستگاه ها .
  10. نظارت بر امور مربوط به سوخت ماشین آلات آتش نشانی و تجهیزات خریداری شده مورد نیاز آتش نشانی