شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

امور قراردادها

نام و نام خانوادگي: مهرداد عسگري

سمت: كارشناس امور قراردادها

مدرک تحصيلي: کارشناس ارشد معماري

سوابق اجرايي:

معاون ساختماني

رئيس امور قراردادها

-------------------------------

 

 

نام و نام خانوادگي: شكيبا بيات

سمت: كارشناس امور قراردادها

مدرک تحصيلي: کارشناس ارشد 

سوابق اجرايي:

كارشناس خدمات شهر

كارشناس واحد ساختماني

كارشناس امور قراردادها

تاريخ استخدام:1395/10/01